logo

Top news

Door op accepteren te klikken geeft u toestemming voor waar te vinden vrouwelijk geslacht verslaafden het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website.Colorful friendship bracelet choose ONE by TangyTrinkets on Etsy.Het is niet precies bekend wat er aan de steekpartij vooraf ging..
Read more
Zo zijn er tegenwoordig veel datingsites die zich richten op mensen die vreemd willen gaan of een affaire willen hebben.For javascript demonstrations please visit the.Toch wordt online dating steeds meer gebruikt en maakt een groter deel uit van de samenleving.Wil je weten wat..
Read more

Erotisch contact


erotisch contact

Na registratie kan de Gebruiker content op de Website delen en plaatsen.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Petdates vervalt binnen én jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.
De Gebruiker garandeert dat de door hem gedeelde en geplaatste content juist, volledig en niet onrechtmatig.Petdates : Petdates, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27363616.Petdates aanvaardt geen lokaal nieuws, surrey en sussex enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.Artikel 6: Content en inhoud Website Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.Geschillen tussen Petdates en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.De Gebruiker dient de volgende gegevens bij het aanmaken van zijn profiel op te geven: naam en achternaam; woonplaats; geslacht; e-mailadres.Artikel 12: Intellectuele eigendom Petdates behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.Petdates zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.Petdates is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Petdates.Artikel 3: Inhoud content, petdates is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de Gebruiker geplaatste content.De Gebruiker dient de schade waarvoor Petdates aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen beste volwassen dating service na het ontstaan van de schade aan Petdates te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.Artikel 15: Wijziging algemene voorwaarden Petdates heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.De Gebruiker behoeft hier geen voorafgaande toestemming.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Petdates geen invloed kan uitoefenen en waardoor Petdates niet in staat eerste date seks daarom is het goed is de verplichtingen.
Petdates weigert, blokkeert, en/of verwijdert in ieder geval een advertentie, indien: de content in strijd is met de wetgeving; de content een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud; de content een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een.
Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.Full House werkt als een krachtcentrale waardoor er weer toekomstmuziek klinkt voor (kwetsbare) vrouwen.De Gebruiker gaat akkoord dat Petdates de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert.Dienst : Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Petdates voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.Petdates heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Petdates zijn verbintenis had moeten nakomen.Een websitebezoeker mag slechts via én digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Petdates of zijn leidinggevende ondergeschikten.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap